الگو های طراحی

الگو های طراحی

الگو ها راه حل های انتزاعی هستند که بر اساس تجربیات گروه بیشاری از برنامه نویسان در طول سال های برنامه نویسی به دست آمده اند و درستی و اعتبار آنها به اثبات رسیده است.الگو ها دیدگاهب را فراهم می کنند که برنامه نویسان با استفاده از آن بتوانند خصوصیت هایی مانند قابلیت استفاده مجدد، آزمون پذیری و نگهداری را به شکل بهتری برای برنامه خود فراهم کنند.
این سمینار در قالب یک دوره یک روزه به صورت اجرای 8 ساعته با اجرای مهندس شروین سوری در اختیار علاقمندان قرار خواهد گرفت برای ثبت نام در این سمینار یک روزه می توانید با مرکز تماس حاصل فرمایید.