دانلودها

آموزشگاه
Designing and Developing Web Applications Using Microsoft® .NET Framework 4 ناشر: Microsoft سال انشار: 2011 سایزفایل: 14015 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Web Application Development with .NET Framework4 ناشر: Microsoft سال انشار: 2010 سایزفایل: 21874 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Pro Silverlight 4 in C# ناشر: Apress سال انشار: 2010 سایزفایل: 19774 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
SQL Server 2008 Administration in Action ناشر: Manning سال انشار: 2009 سایزفایل: 9740 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
C# 2010 All-in-One For Dummies ناشر: Dummies سال انشار: 2010 سایزفایل: 12318 kb اطلاعات بیشتر