دانلودها

آموزشگاه
Programming in C# ناشر: Microsoft سال انشار: 2012 سایزفایل: 10390 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012 ناشر: Microsoft سال انشار: 2012 سایزفایل: 41380 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases ناشر: Microsoft سال انشار: 2012 سایزفایل: 67402 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Accessing Data with Microsoft .NET Framework 4 ناشر: Microsoft سال انشار: 2011 سایزفایل: 15942 kb اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
Microsoft Windows Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 ناشر: Microsoft سال انشار: 2011 سایزفایل: 4173 kb اطلاعات بیشتر