هنرهای دیجیتال

آموزشگاه
اصول گرافیک سه بعدی مبتنی بر Maya اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
انیمیشن 1 مبتنی بر Maya و Photoshop اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
انیمیشن 2 مبتنی بر Maya و Photoshop اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
کارگردانی انیمیشن Maya, ZBrush,AfterEffect,... اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
اصول گرافیک 2 بعدی Photo Shop CC اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
اصول گرافیک دو بعدی 2 Photo Shop CC اطلاعات بیشتر