مدیریت و مهندسی نرم افزار

آموزشگاه
مهندسی نرم افزار مقدماتی آشنایی و مفاهیم مهندسی نرم افزار اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
مهندسی نرم افزار پیشرفته مهندسی نرم افزار تکمیلی اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
مهندسی متدولوژی اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
معماری راه حل و مدیریت چرخه حیات کاربردی معماری راه حل و مدیریت چرخه حیات کاربردی اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
مدیریت کیفیت در مهندسی نرم افزار مدیریت کیفیت در مهندسی نرم افزار اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
مدیریت پروژه و ریسک در مهندسی نرم افزار PMBOK Primavera MS-Project اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
معماری نرم افزار اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار مباحث پیشرفته در مهندسی نرم افزار اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
معماری نرم افزار پیشرفته معماری نرم افزار پیشرفته اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
معماری سازمانی معماری سازمانی اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
زبان‌های مدلسازی زبان‌های مدلسازی اطلاعات بیشتر
آموزشگاه
وب معنایی و هستان شناسی وب معنایی و هستان شناسی اطلاعات بیشتر