مدارک
 
کلیه مدارک صادر شده توسط مرکز آموزش های تخصصی پردازش هوشمند به صورت دوره ای توسط شرکت پردازش هوشمند صادر خواهد شد و هرکدام بنا به دوره یا سمینار تایید شده از طرف دانشگاه آزاد اسلامی ، سازمان علمی پژوهشی، سازمان نظام صنفی استان تایید خواهد شد که تایید هر کدام از مدارک منوط به الحاق مدرک آن سازمان مربوطه به مدرک مرکز می باشد.
کلیه مدارک قابل ترجمه دارای مهر برجسته طلاکوب و قابل استعلام از طرف پورتال مرکز می باشد.
کلیه دوره ها و سیلابس های تخصصی مرکز به صورت اختصاصی ویژه مرکز آموزش های تخصصی پردازش هوشمند می باشد و صرفا توسط شرکت به شخص متقاضی ارائه خواهد شد.