مهندس علیرضا اسعدی ارسی

مهندس علیرضا اسعدی ارسی

کارشناس مهندسی نرم افزار
مدرس دوره های تخصصی برنامه نویسی Delphi ، C، CPP ، CSharp و ...
بیش از 20 سال سابقه تدریس مشاوره و اجرا در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات