مهندس میلاد محمودی

مهندس میلاد محمودی

کارشناس نرم افزار
مدرس و مشاور فناوری اطلاعات در حوزه های برنامه نویسی محتوا سازی الکترونیک